Firma Kamena & spol. ve svém rozsahu činnosti provádí :

  • Kámen - v celé šíři rozsahu - výroba, montáže, čištění a mytí, restaurování, detoxikace, konsolidace, biosanace, polychromie a patinace, injektáže, konzervace, antigrafitti - staré schody až sochy.


  • Umělý kámen - terracco, um. mramor, um. pískovec, řemeslné opracování betonu.


  • Malby fasád


  • Další řemesla - řemeslné opracování a konzervace kovu, dřeva, modelace, formování, výdusky


  • Omítky- štuky, stuccolustra, malby, čištění a mytí fasád, celkové opravy fasád, profilace a reprofilace.
Firma Kamena provádí dále i odborné a specializované posudky, průzkumy, návrhy technologií, zprávy a dokumentace, stavebně historické průzkumy, stratigrafie, chemické rozbory a další.

Ostatní řemesla :
- Restaurování dřeva
- Restaurování maleb na dřevě
- Restaurování sgrafit a fresky
- Drobné stavby
- Bytová jádra - kompletní přestavby
- Realizační projekty
- Odborné poradenství
- Přípravy žádostí o granty k rekonstrukcím památek
- Projektové dokumentace
- Výdusky
- Vodní jezírka, okrasné nádrže
- Výtvarný design
- Zprostředkování spolupráce s architektonickými ateliery
- Papírmašé
- Odborné dozory při realizacích
- Výtvarné návrhy a realizace oprav fasád panelových domů

Nová činnost

V této podsekci si Vás dovolujeme upozornit na poslední vývojové a realizované novinky,
možnosti pro Vaši další inspiraci..

Malby fasád

Umělý kámen

 
Obrazové a tematické malby na objektech ve velkoplošném rozměru jsou u nás prozatím velmi neobvyklé, ojedinělé. Pokud se vůbec realizují, tak v karikaturním či beztematickém pojetí, buď v souvislosti reklamní či jinak cosi znázorňující. Pokud se realizují, souvisí to také obvykle s nárůstem ceny.
Firma Kamena však prezentuje zcela jiné pojetí výmalby domu. Velkoplošné, tematické provedení obrazu téměř jakéhokoliv rozměru, i takového, který je pro jiné firmy již prakticky nerealizovatelný.

Jako příklad může sloužit věžový panelový dům Zárubova 506, na jehož fasádě je provedena malba, která má podle výměr z projektové dokumentace po odečtení otvorů oken 3286 m2 plochy.
Výmalba je tématicky pojata jako západ slunce s podzimními stromy a létajícím ptactvem, nacházející se na realistickém základě s jistou dávkou nadsázky, ale se splněním vjemů vyobrazení, nálady, čitelnosti i upoutání, pocitové líbivosti, dojmu, emoce apod.

Je potěšením, když se u takového díla lidé zastavují a s údivem vzhlížejí vzhůru. Na ulici ho nahlas hodnotí a ještě větším potěšením je, že většinou kladně. A to bez rozdílu věku, děti, mládež, střední věk
i staří lidé.

Závistivci od počátku realizace poukazují na velikou reklamu autora, pravděpodobnou cenovou nedosažitelnost a dále i nekonkretizovanou pochybnost o správnosti či vhodnosti. Sami se tak brání vzniku inspirace.

Tohoto sdělení bychom rádi využili zejména k tomu, abychom uvědomili všechny potencionální zájemce při jejich zvažování, že se jedná o mimořádné a výjimečné pojetí za cenu srovnatelnou s pojetím obyčejným, běžně prováděným.

Další ukázky výmalby fasády Zárubova 506
  Umělý kámen je přijatelnější alternativou za drahé a zdlouhavé opracování přírodního kamene při zachování výrazově vyšší úrovně oproti běžným materiálům či průmyslovým cementovým a betonovým výrobkům. Umělý kámen je navíc možné dle svého přání struktuálně i barevně upravit, dále na něm i v hotové podobě pracovat řemeslně, výtvarně v lazurách, kresbách, patinacích a dalších aplikacích. Již při výrobě směsí lze vhodnou volbou příměsí ovlivnit budoucí parametry a vlastnosti výrobku, které chceme dle povahy užití upřednostnit.

Již mnohokráte byla různými investory řešena otázka možnosti náhrady přírodního kamene materiálem adekvátních parametrů ve snaze o dosažení znatelně nižší celkové ceny. Tato řešení však mají často za následek změnu výrazu předmětu, mnohdy i možnosti způsobu opracování a barevnosti i struktury a tím tedy změnu zásadní, celkovou.

Vyráběno je postupně mnoho různých konglomerátů a směsí umělých hmot, převážně však ve výrazně odlišné struktuře
i v nedostatečné technologii. Z důvodu ceny je pak minimalizována i jakákoli další povrchová řemeslná úprava a pojednání výrobku, který je prezentován jako prostý betonový výdusek. Mnoho privátně míchaných pokusů o umělé směsi končí díky značnému podílu amaterismu nezdarem, díky lenosti a neochotě vnášet další náklady do vývoje i chybějícím technologickým vědomostem pak mizí celý pokus do neurčita, zaniká.


Za této situace se danou věcí začala zabývat i naše firma. Základní výchozí pozicí a zadáním bylo dosažení hmoty, směsi umělého kamene, který by po řemeslném opracování věrohodně napodoboval výrazovost kamene přírodního, aby bylo dosaženo výrazného snížení ceny oproti přírodnímu kameni, aby byly zachovány či zajištěny potřebné fyzikální funkce hmoty a možnosti její další řemeslné úpravy. Přitom, aby se nejednalo pouze o dekorativní či prvkové užití, ale aby bylo možné vyrábět díly pro běžné stavební činnosti. Slučitelnost technologická musí být přitom možná se všemi běžnými stavebními materiály, běžnými stavebními lepidly, cementovými podlepy, konzervanty, stavebními maltami, barvivy, tmely na bázi epoxydu či polyesteru pro opravy, lepení apod..

Výsledkem snah o dosažení směsí odpovídajících vyřešení výchozí pozice zadání jsou směsi dosahující nejen dobrých parametrů výsledné hmoty, ale i zajímavých variací a atraktivnosti. V případě směsí dosažených naší firmou jsou kvalita a cena bezesporu v příznivém vzájemném postavení. Kvalita vyvíjených hmot se zdokonaluje a stoupá, cena výrobku naopak klesá.

Srovnání s přírodním kamenem vyznívá v otázce ceny rozhodně ve prospěch kamene umělého, v otázce kvality lze polemizovat, záleží především na druhu srovnávabého přírodního kamene. Kvalitnější přírodní kameny přece jen vydrží déle odolávat vlivu prostředí a času, méně kvalitní kameny však vydrží i méně než kámen umělý.
I umělý kámen však má své rozdílné kvality dané schopností a dokonalostí výroby. Tato srovnání jsou tedy téměř vyrovnaná a záleží vždy na porovnávaném druhu, výrobku a prostředí.

Cena umělého kamene je však rozhodně předností tohoto produktu. Vždy je důležité uvědomit si, co vlastně požadujeme, srovnání s běžnými prefabrikáty plotových dílů není možné ani cenově, ani kvalitou. Cena našich výrobků z umělého kamene je při zachování vyšší povahové úrovně pro pojem řemesla rámcově o celou polovinu nižší, než stejný náklad na shodný výrobek z kamene přírodního. I zde pochopitelně platí malé odchylky v přirovnání dle druhu, složitosti výrobku apod., lze dosáhnout ještě i nižší ceny. Tato skutečnost jistě prospívá alternativě tohoto artiklu.. Především z tohoto důvodu se dá tomuto materiálu předpovědět budoucnost v užití, velmi důležitá je však správná výroba. Této problematice bude věnován jeden z budoucích článků v této sekci, kde se chceme věnovat zákazníkům, investorům i architektům a ostatní zainteresované veřejnosti

I umělý kámen by měl svého uživatele naplňovat pocitem dobré volby materiálu a po opracování působit přirozeně a důstojně. I dosažení tohoto ovšem záleží pouze na člověku.

Kamena & spol. s r.o. (c) 2010 | Created by SimplyWeb