Václav Schebelle KAMENA & spol. s r.o. si Vás úvodem dovoluje co nejrdečněji pozdravit.

Referenční list shrnující celkovou aktivitu firmy za uplynulé období je v rámci našeho oboru výmluvným argumentem o rozsahu činnosti skupiny lidí obětujících této práci mnohdy víc, než je obvyklé.

Firma KAMENA & spol. s r.o. je specializovanou uměleckořemeslnou firmou se zaměřením na práce kamenické, restaurátorské, uměleckořemeslné v kameni, v umělém kameni, štuku, kovu
a malbě.

Právě díky těmto zaměřením je KAMENA firmou se specializací na opravy a restaurování památek, historických objektů a provádění ostatních řemeslných prací tohoto charakteru. Zejména kamenické práce provádíme již v plném rozsahu - tedy vč. montáží, dlažeb, umělého kamene a teracca, výroby kopií i nových prvků, konsolidace, hydrofobní konzervace, ostatní specifické úkony, stejně jako umělé mramory a především mytí
a čištění kamene a fasád pomocí nejnovějších technologických metod. Věnujeme se i restaurování, formování a provádění děl sochařských a nyní i samostatně vývojově specifickým úkonům v keramice a omítkách.

Součástí uváděných oblastí a prací jsou samozřejmě i výtvarné a grafické návrhy, technická řešení, restaurátorské průzkumy, dokumentace apod..

Nelze nezmínit oblast výtvarnou a to s uplatněním jak v různých materiálech – kameni či omítkách,
tak i obrazovou a polychromie.

Nezmínit však nelze ani základní kamenické práce – zejména např. průběžné opravy nábřežích a pobřežních zdí či starých schodišť i v prvorepublikových domech. Další realizace jsou i z oblasti zpracování a opracování betonu, jeho specifických úprav a patinací, variantního provádění z pohledu technologie apod.

V souvislosti s požadavky současného trhu provádíme samozřejmě i činnost spočívající v zajištění a přípravách pro vlastní práce a dozory.

Další realizace jsou i z oblasti zpracování a opracování betonu, jeho specifických úprav a patinací, variantního provádění z pohledu technologie apod.

Firma KAMENA & spol.s r.o. disponuje prostřednictvím svých stálých partnerů potřebnými povoleními MK-ČR pro restaurování památek v kameni, štuku, kovu, malby a sgrafita.

Rekrutace firmy spočívá postupně ve stopách výkonného restaurátora, majitele, zakladatele a jednatele – původně z „Družstva cementářů a kamenosochařů, do firmy „ Kameníci Praha v.d. „ , dále přes transformaci a založení firmy „Kamenická huť sv. Rocha “, a následně oddělením na „Řemeslo kamenické a kamenosochařské - Václav Šebele & spol. až do současné KAMENA & spol s r.o., přičemž v současnosti se tato „firemní rodina“ rozrostla o nově založené RESTAURO & spol. s r.o. .

Všichni pracovníci firmy jsou zkušenými řemeslníky v daném oboru a firma KAMENA dále externě spolupracuje i s dalšími restaurátory, a naopak nezaměstnává žádné pomocné síly či pracovníky bez potřebné kvalifikace.

Firma KAMENA & spol.s r.o. dále úzce a trvale spolupracuje i s dalšími odborníky v daném oboru.
S potěšením můžeme uvést, že za celou dobu provádění realizací , neměla firma KAMENA & spol.s.r.o. dosud žádnou reklamaci spojenou s nekvalitním ani jinak nesprávným prováděním díla , neplněním sjednaných termínů apod.

Firma KAMENA & spol.s.r.o. dále splňuje veškeré požadavky dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 199/1994/Sb. ze dne 28.září 1994 a doplnění provedených změn zákonem č. 148/1996Sb.

KAMENA & spol.s.r.o. je pojištěna k odpovědnosti za škodu u České pojišťovny.

Disponuje potřebným zázemím a zařízením ke své činnosti, není zatížena žádnými úvěry či leasingovými smlouvami ani jinými dluhy.

Cílenou prací s ustáleným týmem lidí bylo docíleno vyšší kolektivní řemeslné zdatnosti a trvalý kapacitní stav nám umožňuje i plnění vyšších nároků termínových . Meritem vyvíjené činnosti je snaha o dosažení profesionality a vyšší odborné úrovně nezbytné pro další obstojnou existenci na současném i budoucím konkurenčním trhu.

Věříme, že si získáme Vaši důvěru, kterou budeme moci později naplnit dalšími úspěšnými realizacemi.

KAMENA & spol. s.r.o. s pozdravem


.............................
Wac. Schebelle
Coloured acrobat and handicraft restorerKamena & spol. s r.o. (c) 2010 | Created by SimplyWeb